ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ รอบเดือนเมษายน 2561  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
ว411 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตรอาสาราชประชาสมาสัย ตามแนวทางพระราชดำริ  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
พช 0023.5/ว410 ข้อหารือ โครงการงานก่อสร้าง  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 4  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
ว405 ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 14 ส.ค. 2561 ]    
 
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาฯ  [ 14 ส.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 401