ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560  
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

1. หลักการและเหตุผล
วันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่ง  ชาวไทยเราได้ประกอบพิธีทางศาสนา                เนื่องในวันเข้าพรรษามาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ซึ่งมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ กิจกรรมที่กระทำก็มีการเตรียมเสนาสนะให้อยู่ในสภาพที่ดีสำหรับจะได้จำพรรษาอยู่ตลอด 3 เดือน และได้นำเทียนจำนำพรรษาเพื่อใช้จุดบูชาพระบรมธาตุ พระพุทธปฏิมา พระปริยัติธรรม ตลอดทั้ง 3 เดือน ในสมัยนั้นพิธีหล่อเทียนจะจัดขึ้นในเดือน ๘               ของทุกปี เริ่มขึ้นประมาณวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษาประมาณ 1 สัปดาห์  เนื่องจากในฤดูฝนพระภิกษุสงฆ์ต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา”    เพราะในช่วงฤดูฝนพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตแล้วไปเหยียบย่ำข้าวกล้าหญ้าและสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้เกิดความเสียหายและตายไป ชาวบ้านจึงพากันติเตือน  และสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี ทั้งนี้นับว่าเป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอมหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความชำนาญในเรื่อง การทำลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การทำเทียนให้เป็นลายไทย แล้วนำไปติดบนต้นเทียน การประดับด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด       ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น  และได้ยึดเป็นประเพณีที่จะนำเทียนไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษา      เพื่อปรารถนาให้ตนเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสว่างของดวงเทียน ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้ไปบำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตลอดจนไปศึกษาหาความรู้กับพระภิกษุ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นประเพณีนิยมที่จะให้ลูกหลานไปบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และได้ฝึกฝนตนเอง สำหรับปัจจุบันได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนหนึ่งที่ถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันสำรวจพฤติกรรมของตนเองที่ได้ปฏิบัติผ่านมา และตั้งจิตอธิษฐานที่จะลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เช่น เลิกเหล้า งดสูบบุหรี่ การพูดจาหยาบคาย ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน โดยใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการกระทำดี ซึ่งก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอสำหรับความตั้งใจสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น อันมีอานิสงส์ทำให้ตนเอง ครอบครัวและสังคม           เกิดความสุข สงบร่มเย็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น จึงได้ทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และ       สืบสานของหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วม              ในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป และสอดคล้องกับการพัฒนาขับเคลื่อนมุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ ระบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.  วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  รักษาศีลธรรม  เจริญภาวนา  เกิดความสงบสุขในชุมชน
2. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้สูงอายุ  และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาเกิดความสามัคคีในชุมชนพื้นที่และนำเทียนไปถวายตามวัดต่างๆในตำบลบ้านไร่
/3. เพื่อเป็นการ...........

-2-

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และแนวทางเครือข่ายตำบล               สุขภาวะ และเป็นการกระตุ้นรายได้ในชุมชนพื้นที่
4. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น
3.  กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่       จำนวน  100  คน
4.  สถานที่ดำเนินการ
ณ  วัดท่าเปือยงาม หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่  5 - 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
6.  วิธีดำเนินการ
   6.1  ประชุมวางแผนการจัดทำกิจกรรมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำกิจกรรมการดำเนินงาน
     6.2  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ
     6.3  ประสานผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชน นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชน ในตำบลบ้านไร่ร่วมกิจกรรม
     6.4  ทำพิธีการหล่อเทียนพรรษา
          6.5  ประดับตกแต่งเทียนพรรษาสำหรับไปถวายวัดหมู่ 1,2,4
          6.6  จัดขบวนเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดในพื้นที่ตำบลบ้านไร่
          6.7  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 09.50 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 186 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย