ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี พ.ศ. 2560 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

1.  หลักการและเหตุผล
สุขภาพในช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพในร่างกาย  เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิต  เด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและ                       มีพัฒนาการตามวัย  ปัจจุบันเด็กได้รับการเอาใจใส่น้อยลง เด็กบางส่วนจึงมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งที่พบมากในวัยเด็กอีกทั้งฟันผุในฟันน้ำนมมีการลุกลามถึงโพรงประสาทฟันได้อย่างรวดเร็วกว่า                 ฟันแท้  เนื่องจากความหนาของเคลือบฟันและเนื้อฟันน้อยกว่าฟันแท้  และฟันผุในระยะเริ่มแรกสามารถลุกลามได้              ในเวลา 6 – 12 เดือน การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก  เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดฟันผุในวัยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากในเด็ก จึงได้จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย  สุขภาพฟันดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี พ.ศ. 2560                       ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุภาพป้องกันฟันผุและยับยั้งการเกิดฟันผุในระยะเริ่มแรกของเด็ก

2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีมีความแข็งแรงคงทน
2.2 เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากและการให้โภชนาการที่ถูกต้องสำหรับเด็กตามวัย
2.3 เพื่อลดปัญหาสุขภาพฟันในเด็ก

3.  เป้าหมาย
ด้านปริมาณ  เด็กก่อนวัยเรียน/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/และพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จำนวนทั้งหมด  70  คน
ด้านคุณภาพ  เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กอนุบาลมีฟันสวย  คงทน  แข็งแรง  และรู้วิธีการป้องกันโรคฟันผุได้ถูกวิธี และเห็นความสำคัญการส่งเสริมสุขภาพฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่       จึงทำให้การพัฒนาของเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ

4.วิธีดำเนินการ
4.1  กิจกรรมด้านการดูแลฟันให้ถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญในด้านทันตสาธารณสุข
4.2  กิจกรรมด้านส่งเสริมวิธีการนำเสนอขั้นตอนแปรงฟัน  การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
และสร้างสำนึกให้กับเด็กเล็ก
4.3  กิจกรรมด้านการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาการเด็กเล็กและการป้องกันโรคติดต่อทางหายเดินใจและสัมผัส
4.4  ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากแก่ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และผู้ปกครองของเด็ก
4.5  ฝึกทักษะผู้ปกครองในการทำความสะอาดช่องปากและตรวจฟันเด็กโดย
- ฝึกเช็ดช่องปากเด็กโดยใช้ผ้าชุบน้ำสะอาด หรือฝึกแปรงฟันให้เด็กเมื่อมีฟันขึ้นมาในช่องปากหลายซี่ เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกจากตัวฟันฝึกตรวจช่องปากเด็ก โดยดูฟันให้ทั่วทุกซี่ ทั้งด้านในและด้านนอก ตรวจหาการผุในระยะแรก ซึ่งจะพบเป็นรอยขาวขุ่นบนตัวฟัน การผุในระยะนี้สามารถทำการรักษาเพื่อป้องกันการลุกลามจนเป็นรูผุได้
4.6 กิจกรรมฝึกเด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
4.7 ผู้เชี่ยวชาญในด้านทันตสาธารณสุขใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชทาป้องกันฟันผุ และยับยั้งการเกิดฟันผุ
4.8 กิจกรรมประกวดฟันสวย
4.9 มอบใบประกาศเกียรติบัตร

5. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกรกฎาคม –  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

6. สถานที่ดำเนินการ
ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (อาคารเอนกประสงค์)  อำเภอหล่มสัก            จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา 11.21 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 193 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย