ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

1. ชื่อโครงการ
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560
2. หลักการและเหตุผล
ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการ   ขอขมาพระแม่คงคาและระลึกถึงคุณแม่พระคงคาที่ได้อำนวยประโยชน์ต่างๆ แก่มนุษย์ ซึ่งประเพณี           งานลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง หรือวันเพ็ญเดือนสิบสอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านไร่ และคณะกรรมการหมู่ที่ 2 บ้านปากคลองแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง จึงได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของคนไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างหมู่บ้าน จึงจัดให้มีโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและความสำคัญวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิด
ความสมัครสมานสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริม และฟื้นฟูการลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไป
3. เพื่อให้วัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจ และสังคมในท้องถิ่น
4. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน เด็กเยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยกัน
รักษาทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ
5. เพื่อเป็นการเผื่อแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
6. เพื่อเป็นการนำปรัชญาการขมาต่อพระแม่คงคาที่ตนได้ล่วงเกินโดยเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
แม่น้ำคูคลอง
7. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
4. เป้าหมาย  
เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
ประมาณ 200 คน
5. วิธีการดำเนินการ
1. จัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมในภาคกลางคืน
2. กลุ่มสตรีแม่บ้านร่วมกันจัดกระทงไว้สำหรับผู้มาร่วมงานประเพณีลอยกระทง
3. ทำพิธีเจริญพุทธมนต์เย็น
4. โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พิธีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา
6. ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 3 - 4   พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
7. สถานที่ดำเนินการ
ณ บริเวณวัดปากคลองแดง หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองแดง ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก      
จังหวัดเพชรบูรณ์


 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 16.01 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 160 ท่าน