ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
โครงการงานประเพณีแข่งกระทะ ประจำ 2560  
 

โครงการงานประเพณีแข่งกระทะ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕60
สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
.......................................................................................................
๑.หลักการเหตุผล

เมื่อสมัยโบราณกาลที่ผ่านมา มีผู้เฒ่า ผู้แก่ เล่ากันต่อๆมาว่าก่อนจะมีหมู่บ้านนั้นมีตำนานเล่าว่ามี           ลำคลองผู-ป่าหวาย มีน้ำใสไหลวน เห็นตัวปลา แหวกว่ายไปมา  มีน้ำไหลวนแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่าวังน้ำวนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปกระทะทองคำใหญ่ ลอยผุดโผล่ขึ้นมาเป็นประจำทุกวันเพ็ญขึ้น  ๑๕  ค่ำอยู่เป็นประจำ แต่ก็ไม่มีใครสามารถนำขึ้นมาได้ ต่อมาอีกไม่นาน  กระทะทองคำใบนั้นก็หายไปไม่มีใครทราบอีกเลย  จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านวังกะทะตราบมาถึงทุกวันนี้   ฉะนั้นชาวบ้านจึงได้ประชุมประชาคมเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดเป็นงานประจำปีประเพณีแข่งกระทะของหมู่บ้าน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ได้รับการสนับสนุนหลายหน่วยงาน จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พัฒนากรอำเภอ เกษตรอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านวังกระทะทุกครัวเรือนและผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นตำบลบ้านไร่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชาคมซึ่งเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี   พระราชดำรัสชี้แนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

ดังนั้น สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านไร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และชาวบ้านวังกะทะทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีพื้นบ้านของหมู่บ้าน จึงได้ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาขับเคลื่อนมุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ              ระบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านไร่  จึงได้จัดทำโครงการงานประเพณีแข่งกระทะ    ประจำปี พ.ศ. ๒๕60
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อระลึกถึงประเพณีอันดีงามของหมู่บ้านตำบลและวัฒนธรรมของคนไทยให้สืบทอดต่อไป      
            ๒.๒ เพื่อเกิดความร่วมมือความสามัคคีในหมู่คณะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
            ๒.๓ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้สะอาดและร่วมกันรักษาคลองสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านให้น่าอยู่

๓. เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  6  หมู่บ้าน

๔. ขั้นตอนกิจกรรมการดำเนินงาน
       ๔.๑ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประเพณีแข่งกระทะ
     ๔.๒ เตรียมร่างโครงการขออนุมัติ
           ๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน
   ๔.๔ ดำเนินงานและปฏิบัติตามแผนงาน
   ๔.๕ สรุปผลและประเมินผลของการจัดงานประเพณีแข่งกระทะ

5. ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ ๒5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

6. สถานที่ดำเนินการ
ณ คลองผู  หมู่ที่ 3 บ้านวังกะทะ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 16.06 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 153 ท่าน