ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
กิจกรรมบุญพระเวสเทศน์มหาชาติ
 
โครงการงานประเพณีบุญพระเวสเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561  
 

1. ชื่อโครงการ
โครงการงานประเพณีบุญพระเวสเทศน?มหาชาติ ประจำปี 2561
2. หลักการและเหตุผล
เดือนสี่ของทุกปี จะมีพิธีเทศน์มหาชาติ (พิธีบุญเผวส (พระเวสสันดร)) ชาวบ้านก็จัดข้าวปลาอาหาร ไปทำบุญแล้ว ร่วมกันฟังเทศน์มหาชาติ และถือกันว่าใครไปฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์                        ในวันเดียวกันจะได้ไปเกิดในสมัยพระศรีอาทิตเมตไตรอันเป็นยุคอุดมสุขพร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับ การทำบุญ “ผะเหวด” พระเวส มาจากพระเวสสันดร หรือบุญมหาชาติหรือชาวบ้านเรียกว่าบุญประจำปี กำหนด 2 วัน คือวันรวม (โฮม) ประดับด้วยธง รูปสัตว์ต่างๆ ดอกไม้แห้ง ดอกไม้สด ผลไม้ชนิดต่างๆที่มีอยู่ภายในหมู่บ้านหรือตำบล รอบศาลาวัดอย่างสวยงาม ประมาณ 4 โมงเย็น จะมีการแห่ผ้า                ผะเหวด หรือพระเวสสันดร ที่ใช้ผ้าขาวประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร วาดรูปเรื่องราว                 พระเวสสันดร ทั้งสิบชาติ และชาตสุดท้ายคือพระเวสสันดรและพระอุปคต แห่จากที่ชายป่าของหมู่บ้าน เพื่อเข้าสู่ในหมู่บ้าน (เข้าเมือง) ตอนกลางคืนจะมีมหรสพสมโภชน์ตลอดคืน รุ่งเช้าประมาณตีสี่                          หรือสี่นาฬิกา จะมีการแห่ข้าวพันก้อน มีเทศมหาชาติทั้งวัน พอบ่ายคล้อยก็จะมีการแห่กัณฑ์หลอนไปที่วัด ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของงานมีความสนุกสนานมาก ที่เชื่อว่าเมื่อได้ กระทำไปแล้วจะทำให้ชุมชนของตนเกิดความสงบสุขท ความสมานสามัคคี มีความอุดมในเกษตรที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และบรรลุ               ตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้
แต่ปัจจุบันการพัฒนาตามแนวทางของประเทศตะวันตกหรือการพัฒนาที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจและอุตสาหรกรรมเป็นหลัก ทำให้พฤติกรรมการทำบุญของชาวพุทธ หรือการทำบุญพระเวสมหาชาติ                   ได้หดหายไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจะเห็นได้จากการที่คนไทยมีค่านิยมเชิงบริโภค ทำงานหนักขึ้น                          มากขึ้น มีการแข่งขันกันสูง ไม่มีเวลาสนใจการปฏิบัติธรรม ผลที่ตามมาคือ คนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น และมีการเบียดเบียนกันด้วยความรุนแรง มีจิตใจคับแคบ พฤติกรรมการไปวัด ทำบุญทำทาน                              สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านไร่ จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ประชาชนในตำบล สร้างความรักความสามัคคีในตำบล
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ประชาชนในตำบล ได้อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น                  ให้ยั่งยืนสืบไป
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล
4. เป้าหมาย  
เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ประชาชนในตำบล จำนวน 100 คน
5. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานงานโครงการทุกหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ในตำบล
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. ดำเนินงานแผนงานโครงการที่กำหนดไว้
5. ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6. สถานที่ วัน ดำเนินการจัดกิจกรรม
วันที่ 7 - 8   มีนาคม  พ.ศ. 2561
7. สถานที่ดำเนินการ
ณ วัดบ้านท่าเปือยงาม  หมู่ที่ 4  บ้านท่าเปือยงาม  ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก      
จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 15.40 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 133 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย