ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

1. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
2.  หลักการและเหตุผล
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับบที่ 6) พ.ศ. 2552 ม.67 (5) ส่งเสริมการศึกษา (6) การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ด้วยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของประชากร 600 ล้านคน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในอนาคต ประชาชนของอาเซียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น รวมทั้งระหว่างระบบราชการของไทยกับระบบราชการของประเทศสมาชิกอื่น จะมีการพบปะ เจรจา และประชุมกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆ มากขึ้นในทุกมิติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวต่างชาติและภาษาที่จะต้องใช้ในการพบปะ เจรจา และประชุมหารือร่วมกันคือภาษาอังกฤษ ดังนั้น สิ่งที่ภาคราชการไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วคือการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  เนื่องจากภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของอาเซียน ประเทศไทยจึงต้องเร่งสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อความหมาย บริหาร และการดำเนินงานของอาเซียน และเป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานกันภายในภูมิภาค ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่มีโอกาสฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
3.  วัตถุประสงค์
3.1  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่บุคลากรในพื้นที่
3.2  เพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจกอาเซียนได้ดีมากขึ้น
3.3  เพื่อสร้างความมั่นใจให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
3.4  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ให้ก้าวทันการเป็นประชาคมอาเซียนได้
4. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ  เด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่  ได้แก่ นักเรียน  นักศึกษา  ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่  จำนวน  6๐ คน
เชิงคุณภาพ  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  สามารถสื่อสารในการพบปะสังสรรค์หรือเจรจาในการติดต่อประสานงานได้ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร
5. ระยะดำเนินการ
เดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2561  (จำนวน 5 วันทำการ)
6. สถานที่ดำเนินการ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่(อาคารเอนกประสงค์)  อำเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์
7. วิธีการดำเนินงาน
7.๑ ประชุมวางแผน
7.2 จัดหาสื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7.3 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เอกสารแนบท้าย)
7.4 มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าผ่านการอบรม
7.5 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1  เพิ่มพูนความรู้ภาษอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
8.2  เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ดีมากขึ้น  
8.3  เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ มีความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
8.4  พัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ให้ก้าวทันการเป็นประชาคมอาเซียนได้


 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 10.56 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย