ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

1.  หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันยาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญและยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป จากประเทศไทย  และยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมตามมาอย่างมากมาย  อาทิ  ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาคนว่างงาน  ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ  ทุกวันนี้ยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปซึ่งทำให้เป็นบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ  เพื่อให้การพัฒนาคน  นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาขับเคลื่อนมุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ  ควรส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ที่เป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งปัจจุบันเด็ก และเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ไปเกี่ยวข้องกับติดยาเสพติดชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารระเหยหรือยาบ้า จนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น อาชญากรรม  ลักทรัพย์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านไร่ห่างไกลยาเสพติด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561
2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด
2.2  เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
2.3  เพื่อให้เด็กและเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปทั้ง 6 หมู่บ้านสร้างมิตรภาพ และความสามัคคีในตำบลบ้านไร่และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.4  เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านยาเสพติดและปัญหาด้านอาชญากรรมทางสังคม
2.5  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป
3. เป้าหมาย  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลบ้านไร่ จำนวน 180 คน แยกเป็น
3.1  เด็กและเยาวชน จำนวน   80   คน
3.2  ประชาชน จำนวน    80   คน
3.3  ผู้สูงอายุ จำนวน    20   คน
4. วิธีดำเนินการ
4.1  ประชุมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
4.3  รับสมัครทีมนักกีฬาที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน
4.4  ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
4.5  ประเมินผลการจัดทำโครงการ
  5. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่   3 – 4  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561

  6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
           กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด
7.2 ทำให้เกิดความสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจของประชาชนตำบลบ้านไร่
7.3 เด็ก  เยาวชน และประชาชนในตำบลมีความรู้  มีทักษะในการเล่นกีฬา  เป็นกำลังของชาติด้านกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์นแก่ตนเองและสังคมต่อไป
7.4 ปัญหาด้านยาเสพติดและด้านอาชญากรรมลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป
7.5 ดำเนินการนโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากตำบลบ้านไร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 11.02 น. โดย คุณ ปาหนัน ท้าวเมือง

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย